Torna al inici
Llista ordenada per dia i hora
Mapa
Afegir incidència
Veure la ruta des del teu lloc fins a l'incidència
Esborrar incidència
Canviar contrasenya
Resituar la ubicació de l'incidència
   
  Wikipal és com una bústia de suggeriments electrónica .
A l'iniciar apareix el mapa situat en el lloc on es troba l'usuari amb les incidències que són a prop senyalizadas amb una icona.
Punxant en cada icona apareix la foto que ha fet el ciutadà que l'ha penjat i el nom de l'autor en una finestra emergent, si es punxa aquí s'accedeix a més informació.
La icona "ruta" ens marca la ruta a seguir fins al peu de la incidència i el quilometratge.
També es pot buscar per la data punxant en la icona "llista".
La icona "nova incidència" ens permet introduirles, pot fer-ho qualsevol, només necessita posar un email i una contrasenya (imprescindible per a poder editar la fitxa després), tot seguit s'ha de fer una fotografia o prendre-la de la galeria del mòbil i pujar-la a la base de dades. Si es desitja es poden introduir més dades després i també canviar la ubicació per col·locar-la al lloc exacte.